Medi XXI – GSA, defineix una política de qualitat i medi ambient atenent a les necessitats tècniques de cada projecte i la gestió ambiental sostenible, atenent sempre als criteris imprescindibles de conservació. Així doncs, la nostra política de qualitat i medi ambient es concreta en:

 • Dirigir tots els esforços a millorar la satisfacció dels nostres clients atenent a les seues necessitats de forma individualitzada, amb l’objectiu d`augmentar la percepció de la qualitat dels nostres serveis, aplicant solucions personalitzades i adaptades, per tal d’entendre les seues necessitats actuals i futures.
 • Garantir la qualitat del servei prestat, així com satisfer els seus requisits i esforçar-nos a superar les seues necessitats, sempre que siga possible, amb l`aplicació dels millors mètodes i tecnologies.
 • Treballar per reduir els impactes ambientals, derivat del funcionament de les diferents activitats que es desenvolupen als nostres àmbits de treball, minimitzant els residus, estalviant en qualsevol cas la despesa energètica, esforçant-nos per optimitzar els recursos i aconseguir la compatibilitat d`usos.
 • Garantir el compliment dels compromisos adquirits amb els clients i amb el nostre entorn. Aplicar amb criteri la premissa de protecció del medi ambient fent complir la legislació i reglamentació que afecta als nostres àmbits de treball i que afecta als nostres clients com a conseqüència del servei prestat, anant més enllà del simple compliment en aquells casos que siga possible.
 • Medi XXI – GSA identifica tots els seus recursos, tant humans com tecnològics, per garantir una millor eficàcia del servei que ofereix, incorporant de manera continua les noves tecnologies presents al nostre sector (Cartografia digital, Teledetecció, Noves tecnologies aplicades a la gestió territorial, Model Digitals del Terreny, Anàlisi Multifuncional per la resolució de conflictes de decisió, processament estadístic,  Sistemes d`Informació Geogràfica...)

A més, Medi XXI – GSA , a tots els seus projectes tracta de:

 • Implicar i fomentar de manera continuada la participació de totes les persones que formen part de la nostra organització, de manera que les seues capacitats siguen aprofitades per la millora dels serveis prestats i assolir els objectius de qualitat i medi ambient assumits.
 • Revisar i actualitzar periòdicament els objectius de la qualitat i de medi ambient.
 • Comunicar a tots els nivells de la nostra organització, tant internament com externament, el pes que té el compliment de tots els compromisos en matèria de qualitat i medi ambient.
 • Posar a disposició del públic els objectius de la nostra política.

Tot això ens permet assegurar el futur de la nostra empresa, basant-nos en els principis de qualitat, fiabilitat, compromís, respecte al medi ambient i estima cap al nostre treball. Principis destinats a desenvolupar una tasca eficient de gestió del territori i els recursos naturals per als nostres clients.

OBJECTIUS:

 • Augment de la percepció de la qualitat del servei: La qual cosa es valorarà a partir de l`enquesta de satisfacció de client, al que se li sol•licita la conformitat al final dels treballs, per tal de poder millorar les possibles errades.
 • Augment de satisfacció del personal propi i els col•laboradors: Que es valora mitjançant l`enquesta de satisfacció entre la gent que conformem Medi XXI – GSA, i que es materialitza amb l’aplicació de polítiques laborals estables, compatibles amb la vida personal, amb llocs de treball dignes i de qualitat.
 • Modernització del sistema informàtic: la nostra empresa implementa de manera continuada les noves tecnologies aplicades als seus treballs.
 • Gestió de forma diferenciada dels residus propis i adquisició del principi de reducció, reutilització, reciclatge. Aplicació del principi bàsic de prevenció de la contaminació en la prestació dels serveis i de màxim respecte a l`entorn.

En Medi XXI – GSA la gestió de la qualitat és objectiu prioritari. La professionalitat, la implicació i la serietat són eines de treball que apliquem a tots els nostres treballs. Medi XXI – GSA considera igualment necessari contemplar la gestió mediambiental i la prevenció de riscos laborals com a aspectes inseparables de la gestió de la qualitat. Convenciment aquest, que s`està traduint en un sistema propi i integrat de gestió de la qualitat, medi ambient i seguretat. Tots els que treballem en Medi XXI – GSA compartim eixe compromís amb la qualitat, buscant permanentment la satisfacció del client, i acompanyat per l`esforç decidit i continu per millorar les condicions de seguretat de les persones així com el respecte del medi ambient.

 • MEDI XXI GSA C/ Joanot Martorell, 12A. Carcaixent (Ribera Alta - València)
 • HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
 • Telf: +34 96 201 21 12; +34 695 67 33 55 Fax: +34 96 061 29 19
 • De dilluns a divendres de 9:30 a 13:30